Så här gör du om du blir störd av ved- eller pelletsrök

Miljökontoren ser helst att den som besväras av vedröken kontaktar vedeldaren/vedeldarna först. Det kan hjälpa i några fall.

Man kan göra en anonym anmälan. Men då kan man inte föra ärendet vidare till miljönämnd/Länsstyrelse etc.

När Miljökontoret fått ta del av ditt klagomål, så brukar de skicka ett brev till grannen/grannarna där de talar om att det har kommit in klagomål till miljökontoret betr vedeldning. Eldaren brukar då höra av sig (och förklara sig). Miljökontoret kan fråga:
- Hur eldaren eldar, hur de hanterar veden, vilken utrustning har de m m.
- Hur ofta de eldar och hur länge pågår det varje gång? Hur ser röken ut?
- Är vindriktningen oftast åt ditt håll?
- Får du in rökgaser i huset?
- Är det inom tätort. Finns fjärrvärme i området?
Kommunen brukar skicka eldaren informationsmaterial från Naturvårdsverket eller kommunens egna foldrar/broschyrer om vedeldning.

Blir det ingen förbättring, kan "klaganden" föra dagbok d v s skriva ner datum/tider när man får in rökgaser i bostaden.

Miljökontoret kan också be eldaren gör samma sak. Miljökontoret jämför uppgifterna.

Du som klagar kan också ta foton, videofilm etc som bevis. Även om det är eldaren/förorenaren som ska bevisa att hans rökgaser inte är ohälsoframkallande, så har kanske kunskapen om bevisbörderegeln m m inte nått ända fram till den som hanterar frågan hos kommunen.

Be kommunen utföra luftmätningar. Se Luftkvalitetsförordning (2010:477).

Miljökontoret brukar åka ut och kolla förhållandena och eldandet. Se till att de infinner sig NÄR det eldas! ...Kolla VEM som eldar! Ofta kan rökgaserna komma från flera källor.
En del kommuner tar betalt för att infinna sig - det finns en allmänt vedertagen princip att förorenaren betalar.

Det är bra om du som klagar är bra påläst.  – Informera dig om vad som gäller och t ex om tidigare domar i Miljödomstolen.

Informera dig via vår hemsida, t ex!
Se till att det blir ett "ärende" och att miljökontoret (el motsvarande) tar beslut i frågan!

Får du inte rätt: Överklaga! Det brukar "rätta till sig" i högre instanser!

Hör gärna av dig till oss. Vi arbetar ideellt, men vi har kanske möjligheter att hjälpa dig med råd och stöd.

Dessa ärenden tar – tyvärr – oftast lång tid att handlägga. Men vi kämpar för att det ska gå snabbare. Betydligt snabbare.2007 Frisk Luft – Nu!
Första sidan
Om Nätverket
Nyheter
Vad finns i röken?
Hälso- och miljöpåverkan
Lagar, regelverk
Forskning, artiklar
Vad gör myndigheter, kommuner o d
Så här gör du om du blir störd av rök
Goda exempel
Brev
Länkar
Broschyrer
Kontakta oss