Länkar


ASTMA- och ALLERGIFÖRBUNDET

BOVERKET

EFFEKTIV
EFFEKTIV är ett kunskapsprogram med syfte att vara en kvalificerad kunskapsbas åt företag och organisationer beträffande energi-, miljö- och kostnadseffektiva energisystem i framför allt bostäder och lokaler. EFFEKTIV drivs inom ramen för Centrum för Effektiv Energianvändning, CEE.

ENERGIMYNDIGHETEN

INSTITUTET FÖR MILJÖMEDICIN

MILJÖDEPARTEMENTET

NATURVÅRDSVERKET

NOSA Nordic Society for Aerosol Research
Ett nationellt forskningsprogram om hälsoeffekter av luftföroreningar. Avsikten med programmet är att bidra med ny information som kan användas för kvantitativa riskbedömningar när det gäller luftföroreningar.

SOCIALSTYRELSEN

Folkhälsomyndigheten

BURNING ISSUES - CLEAN AIR REVIVAL
A project and a non-profit organization dedicated to research and education on clean energy and aerosol pollution.

Svenska miljöinstitutet
Här kommer inom kort en databas med samlade data från kommunernas kontroll av luftföroreningar i tätorter, databasen är finansierad av naturvårdsverket.

SMHI
Se under "klimat och miljö".
Här finns beräkningar över halter och deposition av luftföroreningar i Sverige, dock inte för partiklar.

Swedish Clean Air Research Program
Energimyndighetens projekt.

The European Commission Environment - Air Quality
EU:s arbete för en bättre luftkvalitet, CAFE (Clean Air for Europe).

Se även kommunernas hemsidor.


Miljöbalkskommittén

Miljöbalkskommittén ska följa upp tillämpningen av miljöbalken och lämna förslag till de ändringar som kan behövas. Kommittén skall ägna särskilt intresse åt bland annat följande frågor:

Miljöbalkskommittén föreslår bestämmelser om miljökvalitet


Miljömålsråd

se under www.miljomal.nu
är regeringens expertorgan för att följa upp och kontinuerligt utvärdera de 16 svenska miljömålen. I rådet sitter ett 15-tal chefer för de svenska myndigheter som har särskilt miljöansvar, tillsammans med representanter för svenskt näringsliv, länsstyrelserna, kommunerna och ideella miljöorganisationer.

Våren 2008 överlämnade rådet till miljöministern en flera hundra sidor tjock rapport, "Nu är det bråttom!" med förslag om förändringar och kompletteringar av målen och med flera hundra förslag till konkreta åtgärder.
I september 2008 hoppade rådets ordförande, f. statsrådet Bengt K. Å. Johansson, av. Han motiverade avhoppet så:
"Nu har regeringens besked till Rådet och till svenska folket kommit. Det är inte alls bråttom. Rapporten med alla dess förslag och med utarbetade strategier för miljöinsatser skjuts åt sidan. I stället tillsätts en utredning som skall se över hela miljömålssystemet. Jag är djupt kritisk till vad som sker. Vi förlorar tempo i miljöarbetet och systematiken i miljöarbetet ser ut att brytas sönder.”
Han tolkar det som att regeringen nu prioriterar klimat och östersjön. Övriga miljömål, som t ex Frisk Luft – ligger man lågt med.


SWESIAQ
som är en oberoende och ideell svensk förening som bildades år 2000 under Healthy Buildings konferensen i Helsingfors. Föreningen är tvärvetenskaplig och har som målsättning att öka kunskapen om inomhusmiljö och hälsa genom ett bättre samarbete mellan forskare och praktiker inom t.ex. medicin, kemi, mikrobiologi och teknik.
SWESIAQ är en nationell avdelning (chapter) under paraplyorganisationen ISIAQ (International Society of Indoor Air Quality and Climate).

SIMAIR, VEDAIR, NORDIC, NORDPAC
Information, data och verktyg för bedömning av luftkvalitet.

Health Effects Institute
Undersökningar i USA beträffande partiklars negativa hälsopåverkan har varit vägledande för det stora intresset på senare år i Europa och Sverige. Health Effects Institute i Boston har tillsammans med EU arrangerat två konferenser i Bryssel om partikeleffekter, dels 1999, dels 2001.

Aerosols from Biomass Combustion
Dokument från en konferens i Zurich sommaren 2001: Föredrag om partiklar från vedförbränning, bl a om tre pågående svenska studier och en schweizisk.


Organisationer i utlandet:


DANMARK

LOB Landsforeningen til Oplysning om Braenderoegsforurening

Kemisund. Röggener fra Braendeovne


USA, CANADA

BURNING ISSUES
Burning Issues, som ägs av den ideella organisationen Clean Air Revival, har ett bibliotek med hundratals artiklar om vedeldning etc.

TAKE BACK THE AIR En lokal gräsrotsorganisation i Minneapolis för frisk luft.

Breathe healthy air! Coalition in Canada.

Canadian Clean Air alliance.
Canadensare som kämpar för att andas frisk luft i sitt hus, sin trädgård och i sina bostadsområden.

Wood burner smoke. Motståndsrörelse i Ontario, Canada

Families for Clean Air
Se speciellt deras stora länkregister beträffande vedrökens hälsopåverkan.


TYSKLAND

Ministerium för miljö och naturskydd ren luft, m m


SCHWEIZ

Schweizerische Eidgenossenschaft
Till vänster på Aktionsplan gegen Feinstaub lanciert.
T ex Faktenblatt 1. Där listas föreslagna åtgärder under 9 rubriker. 1-3 handlar om dieselfordon, 4 - 7 om förbränning av ved i olika former.
Schweiz har bildat en BundesAmt fuer Umwelt (BAFU) dvs en motsvarighet till det tyska och österrikiska Umweltbundesamt.
Lägg speciellt märke till första sidan i den stora bilagan om partiklar. Feinstaub macht Krank. (Fina partiklar orsakar sjukdom).


NEDERLÄNDERNA

houtrook2014 Frisk Luft – Nu!
Första sidan
Om Nätverket
Nyheter
Vad finns i röken?
Hälso- och miljöpåverkan
Lagar, regelverk
Forskning, artiklar
Vad gör myndigheter, kommuner o d
Så här gör du om du blir störd av rök
Goda exempel
Brev
Länkar
Broschyrer
Kontakta oss