NyheterFörbjudet elda nattetid

I Danmark förbjuds eldning nattetid i några kommuner. Kommuner forbyder natfyring i brændeovne

BOLIUS Oktober 2015

SCARP

SCARP (Swedish Clean Air Research Program) har kommit ut med en rapport "SCARP - Om luftföroreningar och luftföroreningars effekter. Forskning för politiska beslut i Sverige och Europa". Det pågår också ett nytt program inom SCARP, Swedish Clean Air & Climate Research Program.


LOB

Från vår danska systerorganisation LOB:

Frederikssund stad, vid Roskilde, med cirka 15 000 invånare har förbjudit installation av braskaminer o d inom ett nybyggt område.

I Sverige kan man inte det, enligt lag, eftersom lagen säger att man bara kan förbjuda tillfälligt. Trots att bl.a. SKL (Sveriges kommuner och landsting) förordar att ordet tillfälligt ska bort, så vill inte Energimyndigheten ändra.

LOB samarbetar med Kræftens Bekæmpelse og Astma Allergi Danmark. LOB kommer under det närmaste halvåret att kontakta centrale "sundhedsmyndigheder om brænderøg for at få dem til at advare mod brænderøg i boligområder". Föreningen har också skickat iväg en pamflett till miljömyndigheter, se RØG FRA HUS TIL HUS.


Vedeldning största källan av utsläpp av cancerogent PAH

Utsläppen från vedpannor, braskaminer och annan småskalig förbränning av trä står för drygt två tredjedelar av de svenska utsläppen av PAH.

PAH till luft

Naturvårdsverket december 2013

Braskaminer - Den dolda mördaren

The air pollution from wood fire heaters now poses a bigger immediate health danger to Sydneysiders than cars or cigarettes.

Wood fire heaters: the hidden killer

Sydney 2014

Vedeldning allt större hälsohot inom EU

De små partiklarna som bildas vid vedförbränning är ett stort hälsoproblem och kan bland annat orsaka lungcancer, enligt forskningsinstitutet.

Småskalig vedeldning i exempelvis vedpannor och pelletskaminer kommer att öka inom EU och därmed blir också vedeldning den dominerande utsläppskällan av hälsofarliga förbränningspartiklar, som bland annat kan orsaka cancer. Det visar uppdaterade prognoser från det internationella forskningsinstitutet IIASA i Österrike.

2014-06-10 Sveriges Radio

Vedeldning farligt för luftrören

Exponering för rök från vedeldning kan orsaka en uttalad inflammation i luftrören. Det visar en avhandling vid Umeå universitet.

Läkaren och forskaren Ala Muala har i sitt avhandlingsarbete studerat såväl exponering för rök från vedeldning, som exponering för dieselavgaser och undersökt vilka effekter detta får i lungor, hjärta och blodkärl. Resultaten visar vidare att vedröksexponering ger en uttalad inflammation i luftrören med oväntade celleffekter som kan kopplas till försämring av astma och KOL, samt en ökad risk för lunginflammation.
- Inandad sotig vedrök tenderar att fastna i lungorna och ger effekter på immunförsvarets celler, som vi inte hade förväntat oss. Eftersom luftföroreningar orsakar stora hälsoeffekter kopplat till lungor och hjärt-kärlsystem, är det av största betydelse att världens länder lyckas minska sina utsläpp, säger Ala Muala.

2014-06-05

Vedeldningspolicyer i Skånes kommuner

Miljösamverkan i Skåne är ett samarbete mellan kommunerna i Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen och Arbets- och miljömedicin vid Region Skåne. I denna miljösamverkan tog man gemensamt för några år sedan fram en vedeldningspolicy, som kommunerna sedan rekommenderades besluta om. Endast sex kommuner har därefter infört denna vedpolicy. Speciellt politikerna sägs vara obenägna till beslut. Skåne har 33 kommuner. Läs mer i denna rapport:

Vedeldningspolicyer i Skånes kommuner - En kartläggning


Facebook

Vi finns på Facebook: Frisk Luft - Nu!


"Ren" luft dödar också!

"Luftföroreningar är betydligt farligare än vad man hittills trott. Människor dör - även långt under de gränsvärden som EU har satt upp. Det konstaterar en grupp forskare i Lancet efter att ha analyserat 22 studier från städer, däribland Stockholm och Umeå, i 13 europeiska länder. Studierna involverar över 360 000 personer och den genomsnittliga uppföljningstiden var 13,9 år.
- Våra resultat tyder på att hälsan påverkas kraftigt även långt under EU:s gränsvärden, säger Rob Beelen vid universitetet i Utrecht, Nederländerna. Forskningen är en del i ett pågående forskningsarbete som tidigare gett liknande resultat när det gäller cancerrisk och lägre födelsevikt...
Det största hotet, enligt forskarna, utgör partiklar med en diameter på mindre än 2,5 mikrometer."

TT 2013-12-09

Tyvärr "missar" man att nämna vedrökens bidrag till våra luftföroreningar - vars utsläpp enligt vissa källor t o m är större än bilarnas utsläpp. Vedrök innehåller de allra minsta partiklarna, 2,5 mikrometer.

Frisk Luft - Nu! skickade en fråga till Naturvårdsverket, som svarade oss: I Sverige bidrar hushållens vedeldning till 5,3 tusen ton partiklar PM2,5 årligen, av totalt för alla källor 26,8 tusen ton. Vilket utgör den största enskilda källan.


Small minority who burn wood are responsible for much of our pollution

"Particles this small behave like gases. They are easily inhaled into anyone's lungs, and then distributed by the blood throughout the body, causing inflammation and biologic disruption as they go. Attached to these tiny particles are at least 200 of the most toxic compounds known -- dioxins, furans, formaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and heavy metals. The EPA estimates that one fireplace burning 10 pounds of wood in an hour will generate 4,300 times more PAHs than 30 cigarettes. Certified wood stoves are cleaner, but still produce far more pollution than a natural gas furnace.

Free radicals produced from wood smoke are chemically active 40 times as long as those from cigarette smoke, resulting in a prolonged opportunity to seriously damage individual cells. The EPA estimates that the lifetime cancer risk from wood stove smoke is 12 times greater than that from an equal volume of secondhand tobacco smoke.

Unlike Las Vegas, what happens in your chimney doesn't stay in your chimney. The tiny size of wood smoke particles means they also easily penetrate your neighbors' homes as well, impairing their health even more than typical urban smog.

The medical science is definitive. Just like with cigarette smoke, there is no "safe" level of air pollution. One microgram of particle pollution is just as harmful if emitted on a clear day as it is if emitted during a socked in inversion. For 25 years ordinances have protected people from secondhand cigarette smoke. Protection from wood smoke is even more medically justified. We don't allow a few people to light up on a crowded airplane, no one gets to. Neither should we allow a few wood burners to so profoundly affect the air quality in the crowded "airplane" that is the Wasatch Front airshed.

Even if we all chipped in to buy natural gas furnaces for those who otherwise could not afford it, eliminating wood smoke would be the easiest, cheapest and least disruptive way to seriously clean up our air.

If you are not a smoker, burning wood is probably the greatest threat to your health as anything that you do. But it is also a threat to your neighbors' health, as inappropriate as blowing cigarette smoke in the face of the passenger in the seat next to you. More than likely your neighbors are less than enthusiastic about sacrificing their health for your freedom to burn wood. A civilized society would suggest they shouldn't have to."

Saxat från Läkare för hälsosam miljö i Utah


Luftföroreningars inverkan på klimatet

Sot och metan släpps i allra högsta grad ut från skorstensrök!

Saxat från "Miljöaktuellt": Minska utsläppen av sot, metan, ozon!


Det som finns i dieselutsläpp och tobaksrök finns också i vedrök

Marin Medical Society
(Founded in 1898, MMS is a nonprofit association that supports Marin County physicians and their efforts to enhance the health of the community.)


Eldstäder i förorenar tre gånger mer än bilavgaser!

Eldstäder (braskaminer) i (storstaden) Köpenhamn förorenar tre gånger mer än bilavgaser!

Rapport från Det Nationale Center for Miljø og Energi, 2013.
De samhällsmässiga kostnaderna i Köpenhamn p g av luftföroreningar från braskaminer och liknande uppgick under 2010 till 329 miljoner dkr (från den lokala vägtrafiken: 113 miljoner dkr).

Angående att man skyller rökföroreningarna till enbart "upptändningsfasen": LOB hänvisade "til de bagved liggende schweiziske undersøgelser fra 2008, der kun beskæftigede sig med optændingsfasen og ikke med de samlede partikeludslip fra en brændeovn i løbet af hele døgnet. - Senest er denne kritik fulgt op af ingeniørfirmaet NIRAS A/S i foråret 2013. NIRAS A/S har regnet sig frem til, at en effektiv optænding kun kan reducere udledningerne med 42% og altså ikke med 80% af partiklerne og i øvrigt med nul-reduktion af dioxin . Ved helt at undlade at benytte brændeovne ville udslippene blive reduceret med 100%!"

Information från LOB i Danmark.


Vedeldning - exponering och hälsoeffekter

Miljömedicinsk föreläsning om vedeldning, arrangerad av Socialstyrelsen och Västra Götalandsregionens Miljömedicinska centrum, VMC

2011-11-24 Vedeldning - exponering och hälsoeffekter


Partikelexponering ökar risk för hjärtsjukdom

Risken är större hos kvinnor att drabbas av hjärtsjukdom eller stroke orsakad av exponering för partiklar på jobbet. Hos män är risken förhöjd för hjärtsjukdom men inte för stroke.
Förstagångsinsjuknande i akut hjärtinfarkt, annan ischemisk hjärtsjukdom (orsakad av störd blodtillförsel) och stroke undersöktes för perioden 1987-2005. Data hämtades i Folk-och bostadsräkningen och kopplades till nationella register över slutenvårdsdiagnoser och dödsorsaker. Studiegruppen begränsades till arbetaryrken. Partikelexponeringen skattades genom en matris som anger exponeringsnivå och andel exponerade i 300 yrken.
Många olika partiklar studerades, bland annat förbränningspartiklar, svetsrök, oljedimma, mjöl-, pappers-, textil- och trädamm, samt oorganiskt damm som järn- och kvartsdamm.
Yrkesmässig exponering för partiklar visades vara förknippad med ökad risk för hjärtinfarkt och annan ischemisk hjärtsjukdom. Sambanden var starkast för partiklar mindre än 1 µm i dia­meter, som huvudsakligen bildas vid förbränning, samt hos kvinnor. Analysen av förstagångs­insjuknande i stroke visade överrisker, framför allt hos kvinnor, exponerade för såväl stora (>1 µm) som små (<1 µm) partiklar. Hos män fann forskarna ingen ökad risk för stroke, varken vid exponering för små eller för stora partiklar.

Institutet för miljömedicin, IMM, Arbets- och miljömedicin, Karolinska institutet


Bioenergi - en miljöbov

Det är svårt att föreställa sig en mer förorenande och mindre effektiv alternativ energikälla än biomassa, säger Richard Wiles, en av grundarna av Environmental Working Group i Washington DC, till tidningen Seattle Times.

Se artikel från Lantbrukets Affärstidning Bioenergin pekas ut som miljöbov


Vetenskapligt om hälsoeffekter av partikelutsläpp

Från USA: Health Effects of Particulate Matter Air Pollution 2011-07-28


Livsfarliga pelletslager

Varning för livsfarliga pelletslager skriver Lantbrukets Affärstidning.
Över 100 000 svenskar värmer sina hus med pellets och flis, som man anser vara en ofarlig och naturlig råvara. Men pelletsbranschen är dålig på att informera eldare om riskerna med pelletsförvaring, menar expert. Halten kolmonoxid kan snabbt nå livsfarliga koncentrationer i ett oventilerat pelletslager. Det har skett många olyckor där människor har drabbats av livsfarlig kolmonooxidförgiftning. Pelletslagret förbrukar syre och kan t o m orsaka brand.

ATL, Lantbrukets Affärstidning, 2011-09-19


Totalförbud av vedeldning i kakelugn

Historien började redan för flera år sedan. Boende i en villa i östra Trelleborg upplevde så stort obehag av sina grannars eldande i en kakelugn att de klagade hos dåvarande miljönämnden. Miljöförvaltningens handläggare kom fram till att grannhusets skorsten, trots att den uppförts enligt gällande krav, låg i höjd med deras ventilationskanal och att röken därmed tog sig in i deras hus. Handläggaren utfärdade ett omedelbart förbud mot eldningen.

Miljödomstolen har gått på samma linje - totalt eldningsförbud.

Sydsvenskan 2011-08-12, länk till artikeln


FIRE NYE RAPPORTER OM BRÆNDERØG

1. Brændeovne er den største danske kilde til luftforurening med fine partikler, tjærestoffer og dioxin.
Udslip af fine partikler (PM2,5) til luften fra danske kilder var totalt på ca. 24.000 tons i 2009. Heraf kom 68% fra træfyring i boliger og kun 12% fra vejtrafik. Udslip af tjærestoffer (benzo(a)pyren)) var totalt på 4400 kg. Heraf kom 84 % fra træfyring i boliger. Udslip af dioxin totalt var på 32 gram. Heraf kom 48% fra træfyring i boliger.
(Kilde: DMUs FR. 821. Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. April 2011.)

2. Brændeovne er sundhedsskadelige for såvel bruger som naboer.
Såvel brug af egen brændeovn, som brænderøg fra naboer er skadelig for lunger, hjertekarsystem og luftvejssystem og kræver årligt flere hundrede dødsofre.
(Kilde: Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 1357: Helbredseffekter af danske brænderøgspartikler belyst eksperimentelt. April 2011.)

3. De helbredsmæssige omkostninger ved luftforureningen fra brændeovne er i milliardklassen.
For år 2000 beregner CEEH-rapportens forfatterne de totale helbredsrelaterede eksterne omkostninger fra danske emissioner inden for Danmark til 6 mia. DKK/år, heraf ca. 1 mia. DKK/år fra boligopvarmning inkl. brændeovne. Siden er luftforureningen fra brændeovne vokset kraftigt. Det må omkostningerne også forventes at være.
(Kilde: CEEH Scientific Report, nr. 3. Assessment of health-cost Externalities of Air Pollution at the National Level using The EVA Model system. Marts 2011)

4. Træfyring er ikke CO2-neutral i forhold til den globale opvarmning.
Dels udsender træfyring mere CO2 pr. energienhed end kul, olie og naturgas. Dels varer det ifølge ny viden på skovområdet adskillige årtier, inden start-gælden i CO2 bliver kompenseret gennem ny vækst i skovene. Det venter klimaændringerne desværre ikke på!!
(Kilde: Jon MCKechnie, mfl. (2011): Forest Bioenergy or Forest Carbon? Assessing Trade-Offs in Greenhouse Gas Mitigation with Wood-Based Fuels (Environ. Sci. Technol. 2011, 45, 789 - 795))

Danska Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening (LOB)


Vedeldning troligen lika hälsofarlig som bilavgaser

Både vedrök och dieselrök innehåller mikroskopiskt små partiklar som kan ta sig in i blod, lungor och celler. Forskarna vet inte med säkerhet, men kanske finns det inga ofarliga halter av dessa ultrafina partiklar.

Läs artikeln hos fas

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, maj 2010


Kamin förstör luften i villaområde

En kamin håller på att orsaka en mindre grannfejd i ett villaområde utanför Karlskrona. Länsstyrelsen har gett en villaägare rätt att elda i den omstridda kaminen två gånger i veckan, och max fyra timmar åt gången. Men familjen eldar i princip varje dag och så fort röken kommer ur skorstenen klagar grannarna. Det "eldiga" huset ligger lågt i terrängen och röken slingrar sig rakt upp mot grannars friskluftintag, med följd att det stinker rök inne i deras hus. Nu har Länsstyrelsen hotat med att det kan bli frågan om vite om eldarna inte följer reglerna.

Saxat ur BLT 2009-04-09


Vedeldning - en fara för hälsan. Färsk studie.

Ur Göteborgsposten

2009-01-09 Vedeldning en fara för hälsa och miljö
Allt fler värmer upp huset med ved. En hälsofara för människor med luftvägsproblem. - Vedeldning är ett problem, säger Naturvårdsverkets expert.

2009-02-08 Så hälsofarlig är vedbrasan
Många som krokat på trenden att elda med ved i kamin, brasa eller panna har minst lika hälsovådlig luft hemma i vardagsrummet som på en hårt trafikerad storstadsgata.


9 % av landets 12-åringar besvärade av vedrök!

I miljöhälsoenkäten 2003 riktad till barnfamiljer (BMHE03) framkom att 9 procent (ungefär 12 000) av landets 12-åringar var besvärade av rök från vedeldning står det i MILJÖMÅLSPORTALEN


Om ohöljd reklam för kaminer o d i villatidningar

Pressrelease från Frisk Luft – Nu!.


Samarbete med "motståndsrörelse" i Danmark

Frisk Luft – Nu! har inlett samarbete med Brænderøgsgruppen i Danmark och haft ett första gemensamt möte. Braenderøgsgruppen har gett ut ett flertal foldrar och s k hotspots, se vår Broschyr sida. Se även hemsida www.kemisund.dk.


September 2008


Förbud mot eldning i befintlig vedpanna

Trots att en vedpanna var typgodkänd och utrustad med två 500-liters ackumulatortankar samt elpatron klagade flera närboende under en längre tid på störningar från vedeldningen vilka också styrktes av tillsynsmyndighetens proveldning. Veden som proveldades förvarades inne och höll en fukthalt om 8 %. Tillsynsmyndigheten fann att förbränningen var ofullständig och att luktstörningar förekom i vindriktningen från pannan. Miljööverdomstolen fastställde beslutet om eldningsförbud.

Fastighetsägarna har beslutat sig för att byta till bergvärmepump.

Miljööverdomstolen 2008-07-16 (MÖD 2008:15) mål nr M2038-07.


Förbud mot eldning av trädgårdsavfall

Miljööverdomstolen har nu klargjort vad som gäller för eldning av trädgårdsavfall.

Tolkning av svensk lagstiftning kan ske på många olika sett. Flera kommuner har länge trott att de inte får förbjuda trädgårdsavfallseldning. Nu har Miljööverdomstolen kommit fram till att det inte är några problem att göra det. Faktiskt så är det redan förbjudet, om inte kommunerna tillåter det.

Enligt lag så är det förbjudet att elda avfall (inkl. trädgårdsavfall) inom detaljplanelagt område. Däremot så kan kommunen skriva en förordning som ger rätt till att elda avfall.

Miljööverdomstolen 2007-09-27 (MÖD 2007:24) mål nr M8206-06.


Smuts smälter polarisarna

Från SYDSVENSKAN, av Ulf Törnberg
Först publicerad: 7 juni 2007 23:30, Senast uppdaterad: 8 juni 2007 08:10

Smutsig snö ligger bakom en stor andel av de ökade temperaturerna i Arktis, kanske mer än växthusgaserna. Det hävdar forskare i USA och menar att rening av luftutsläpp skulle bromsa issmältningen.
Snö med sot och annat färgat stoft tar åt sig mer värme och smälter snabbare.

Minst en tredjedel av temperaturhöjningen i Arktis de senaste tvåhundra åren beror på smutsig snö. Kanske så mycket som 94 procent, menar ett team forskare på University of California i Irvine (UCI).

– Intressant. Det är en helt ny aspekt på Arktisklimatet. Studien verkar gedigen, säger Göran Broström, klimatforskare på SMHI:s forskningscenter för klimatmodellering, Roosby Center, till Sydsvenskan.

Havsisen i Arktis smälter snabbt. Enligt FN:s klimatforskarpanel IPCC är sommarisarna i Arktis helt borta någon gång mellan 2050 och 2100. Andra forskare hävdar att det går ännu snabbare.

Effekterna av smutsig snö varierar från år till år, konstaterar forskarna i den nya studien av temperaturhöjningarna som presenteras i tidskriften Journal of Geophysical Research.

Sot kommer främst från fabriker, förbränning och andra aktiviteter av människan. Men stora skogsbränder på norra halvklotet påverkar också hur smutsig snön blir, visar mätningarna tydligt. År med många skogsbränder höjs temperaturen.
Förklaringen är enkel. Vit snö reflekterar bort värmen medan sotfärgad snö absorberar den.

De senaste tvåhundra åren har medeltemperaturen på jorden ökat med 0,8 grader. I Arktis har den ökat med 1,6 grader under samma period.

Professor Charlie Zender och hans kollegor har i studien räknat ut att smutsig snö står för 0,5–1,5 grader av temperaturökningen på Arktis. Resten beror på växthusgaser.

– Jag vill absolut inte avfärda resultaten även om jag är förvånad över den starka effekt de hävdar att smutsig snö får, säger Göran Broström.
– Stämmer det kan det avgjort påverka vårt sätt att se på klimatet i Arktis.

Växthusgaserna är fortfarande den starkast bidragande orsaken till höjningen av temperaturen på jorden i stort, menar forskarna på UCI.

Men de nya uppgifterna talar för att rening av utsläpp från fabriker och förbränning av energi kan vara ett viktigare sätt att bromsa klimatförändringarna än man hittills trott.


Lunds kommun beslutar

För såväl braskaminer som öppna spisar och kakelugnar gäller:
HÖGST två gånger i veckan, och bara några timmar åt gången.


ILLA!

I Kävlinge kommun ville den nye miljöchefen införa totalförbud mot eldning med ved för uppvärmning av bostad. Endast trivseleldning skulle vara tillåten. Men politikerna var väl dåligt informerade och hakade inte på...

Eslövs kommun. Ett nytt område i Eslöv som heter Elvkullen hade från början en planbestämmelse mot vedeldning och installation av braskamin eller vedpanna, för en del av tomterna. Nu har Miljö- och samhälls byggnadsnämnden tagit bort bestämmelsen. Det finns alltså inget "nybyggarområde" med förbud längre.


INTE ILLA!

Enligt Jönköpings kommun, så är det de som gett goda impulser till Skåne. I Jönköping är det förbud i vissa nybyggda områden att installera för vedeldning etc. Även för s k trivseleldning. Någon hade ändå installerat en anläggning, det gick upp till högre instans, men förbudet höll.


Visst går det!

Enligt en miljöinspektören påstår vissa kommuner att det "inte går" att förbjuda installering av kaminer etc i nya områden – men, säger han - det är bara struntprat. Det handlar bara om dålig vilja! ...Näsan är dessutom vår viktigaste varningssignal... Luktar det rök, så varnar näsan oss...


Hos yrkesmedicinen i Lund lär det ha gjorts en undersökning om gravida kvinnor och vedrök.


En annan undersökning har påvisat att trädamm är cancerframkallande, även sågspån från tall (dock ovisst hur lång exponeringstid).


I TV hade informerats om att var 3:e svensk får cancer. Det finns dock inga pengar att bota alla dessa drabbade. Cancerfonden hade menat att det i stället handlar om att INFORMERA och FÖREBYGGA!!


2007-2015 Frisk Luft – Nu!
Första sidan
Om Nätverket
Nyheter
Vad finns i röken?
Hälso- och miljöpåverkan
Lagar, regelverk
Forskning, artiklar
Vad gör myndigheter, kommuner o d
Så här gör du om du blir störd av rök
Goda exempel
Brev
Länkar
Broschyrer
Kontakta oss