Zoom: 0 1 2 3 4

Om Nätverket


Nätverket Frisk Luft – Nu!

Nätverket för frisk och ren luft i vår boendemiljö.
Vi är ett ideellt och partipolitiskt obundet nätverk, som arbetar för frisk luft och god och för hälsosam livsmiljö för oss, våra barn och kommande generationer.
Vi anser att frisk luft och hälsosam livsmiljö inte kan skapas med småskalig vedeldning och annan fastbränsleeldning inom tätbebyggda områden.
Därför sprider nätverket kunskap om hälsoeffekter av vedrökutsläpp samt arbetar för att kraftigt begränsa småskalig vedeldning och annan fastbränsleeldning inom tätbebyggda områden. I vissa utsatta områden arbetar vi för ett totalförbud mot vedeldning.
Vi anser att fjärrvärme är den enda acceptabla formen av biobränsleeldning inom tätbebyggt område.

I motsats till stora lobbyorganisationer (som ved-, pellets-, kaminfabrikanter etc med stora lobbypengar bakom sig), så arbetar vi helt ideellt, ur gräsrots- och meborgarperspektiv.


Vi vill att

Miljömålen FRISK LUFT och GOD BEBYGGD MILJÖ kan inte uppnås så länge småskalig vedeldning och annan fastbränsleeldning är tillåten i tätbebyggelse!


"Juridiska processerna" är orimligt utdragna och kostsamma!

De juridiska processer som mestadels följer när granne stör granne med eldning blir oftast utdragna och en processtid på flera år är inte ovanlig. Detta är helt orimligt, då det handlar om människors hälsa och därför borde sådana ärenden behandlas snabbt. De långa "hanteringarna" kostar alldeles för mycket både för den enskilde och för samhället. Kunskapen om det hälsovådliga finns.

En del kommuner menar att det inte är rimligt att be grannarna att inte elda, eftersom dessa "betalat så mycket" för sina eldstäder och skorstenar. Man omhuldar vedeldarnas plånböcker. Det handlar om demokrati och det handlar om rättssäkerhet och rättstrygghet! I stället vältras kostnaderna vältras över på offren och på det allmänna - på försäkringskassorna och på sjukvården och på olika överklagningsinstanser etc! Ändå står det i lagen att det är förorenarna som ska betala!


Anonyma klagomål accepteras

Man ska kunna klaga anonymt.
Väldigt många drar sig för att anmäla en grannfastighet för störande vedeldning. Man väljer att svälja förtreten, man hostar och mår dåligt själv, hellre än att anmäla en granne - för "grannsämjans" skull. Alltmedan man knyter näven i byxfickan. Man kan klaga anonymt i ett första skede, men för att det ska kunna bli ett "ärende" hos miljönämnden, så måste man naturligtvis uppge sitt namn.


Vi har

- ställt frågor och skrivelser till
    - de olika politiska partierna
    - olika kommuners tjänstemän och politiker
    - forskare, universitet, högskolor
    - departement, myndigheter
- svarat på remisser
- skrivit insändare

En del av våra frågor och de svar vi fått finns här nedan.


Till Miljödepartementet. Miljöminister Lena Sommestad


Då vi läser om att Du, för att förbättra vår miljö, vill höja bensinskatten och därigenom nå miljömålen påminns vi återigen om att det inte görs något åt småskalig fastbränsleeldning.

Eldning med ved i tätbebyggt område ökar i katastrofal omfattning. Detta är ett miljöproblem som våra kommuner inte har givits mandat att hantera. Det partikelutsläpp som vedpannor, braskaminer och kakelugnar producerar är stort. Enligt Per Kågeson bidrar vedeldningen med ett partikelutsläpp som är mer än dubbelt så stort som vad landets vägtrafik producerar.

De nya varningarna om mängden partiklar i vår luft som misstänks orsaka att ca. 5000 personer avlider varje år gör oss ännu oroligare. Vi anser det synnerligen angeläget att Miljödepartementet vidtar de åtgärder som krävs för att eliminera eller reducera vedeldning i tätbebyggt område.

Att ge bidrag till kakelugnar och braskaminer som tidigare skett har givit helt fel signaler. Gemene man tror nu att detta är bra, att vedeldning är helt OK, när den i själva verket är "miljöfarlig verksamhet" vilket ju innebär att vedeldaren skall bedriva sin verksamhet under ansvar och med stor försiktighet så att den inte orsakar olägenhet för kringboende.
Detta fungerar inte alls idag.

Därför anser vi att Du, som Miljöminister, måste fatta beslut om restriktioner för småskalig fastbränsleeldning i tätbebyggt område samt att Du på ett tydligare sätt informerar befolkningen om vedeldningens miljö- och hälsorisker.

Sedan början av nittiotalet har bl.a. Naturvårdsverket lämnat flera rapporter om hur miljö- och hälsofarlig vedeldningen är men någon reaktion från regeringen har inte kunnat märkas.

Vi har under senare år iakttagit hur vedeldningen ökat katastrofalt!
Som ett exempel kan nämnas ett litet samhälle där en av medlemmarna i FriskLuft-Nu bor. Där har antalet vedeldare ökat, från 3-4 stycken i början av nittiotalet, till ett fyrtiotal villor som idag regelbundet eldas med ved. En ökning med femhundra procent!
Det finns gott om exempel på orter där ökningen av vedeldning är lika stor eller större!

Många fastigheter har idag mekanisk ventilation för att uppnå de rekommendationer som BBM, Miljömålsrådet m.fl. ger för att få en god luftmiljö inomhus.

Kombinationen värmeväxlare med styrd till- och frånluft och vedeldande grannar i villaområden fungerar inte och är ofta föremål för anmälningar till kommunernas miljökontor. Vedröken utomhus ventileras in i bostaden och orsakar olägenhet.
Den mängd luftföroreningar som finns ute kommer också att finnas inomhus.
Röklukt, sot och partiklar inomhus tillhör vardagen för dessa familjer och ohälsa i form av astma, allergier samt hjärtkärlsjukdomar är kända resultat som finns väl dokumenterade i all e-post som nått FriskLuft-Nu. Dessutom anser forskare att vedeldning utgör den tredje största miljörelaterade hälsorisken efter utsläpp från vägtrafik och radon i bostäder.

Att kategoriskt förorda byte från oljeeldning till vedeldning i kombipanna anser vi vara fel. Miljö- och hälsomässigt är utsläppen från en oljeeldad panna lägre än utsläppen från en vedpanna, även om vedpannan är av s.k. "miljögodkänt" utförande och är kopplad till ackumulatortank!

Vedeldningens utsläpp av metan som 2003 var 79 kton och BHM:s kontrollmätningar 2004 som resulterade i ännu högre metanvärden anser vi vara goda skäl för någon form av åtgärd från Miljödepartementet.

Som bekant påverkar metan växthuseffekten 23 ggr mer än CO2, ett faktum som ofta "glöms bort" i diskussioner där vedeldningen i stället framhålls som ett miljöneutralt biobränsle!

Vi har även noterat problematiken i att Sveriges utsläpp av kolväten 2003 var 430 kton och att samma kolväteutsläpp enligt EU:s takdirektiv skall vara reducerat till 241 kton år 2010.
Vi är skeptiska till hur detta skall kunna ske när vi konstaterar den enorma ökningen av vedeldningens omfattning och samtidigt noterar myndigheternas uttalanden om att biobränsleanvändningen skall öka!

- Tomgångskörning längre än en minut är förbjudet.
- Tobaksrökning i offentliga lokaler är förbjuden.
- Sommaren 2005 utfärdas totalförbud mot tobaksrökning på alla näringsställen.

Men s.k. "trivseleldare" som pyreldar i gamla kombipannor, braskaminer, kakelugnar och insatsförsedda öppna spisar enbart för att reducera sin elräkning tillåts fortsätta med sin verksamhet. Eller rättare sagt, kommunernas miljökontor "förstår problemet" men "kan i dagsläget inte göra något konkret åt saken".

Vedeldningens utsläpp är gigantiska, speciellt om man betänker att småskalig fastbränsleeldning endast bidrar med 12 TWh vilket utgör knappt två (2) procent av Sveriges totala energitillförsel som enligt Energimyndigheten är ca. 620 TWh. Vi menar att vedeldningens tvåprocentiga bidrag lätt kan ersättas med andra energikällor t.ex. när- och fjärrvärme, vindkraft, solenergi, värmepumpar m.m. …

- Vi förväntar oss ett besked om hur och när miljödepartementet/regeringen har för avsikt att lösa problemet med småskalig fastbränsleeldning i tätbebyggt område!
- Vi anser slutligen att om de nationella miljömålen skall ha förutsättningar att kunna nås måste ett förbud mot småskalig fastbränsleeldning i tätbebyggt område vara en av åtgärderna i regeringens miljöarbete.


Socialdepartementet. Socialminister Göran Hägglund

Begäran besked om rapport till FN:s Barnrättskommitté

Med anledning av att Sverige skall rapportera till FN:s Barnrättskommitté i höst önskas besked om hur regeringen avser rapportera om sin barnfientliga energipolitik som

  1. tillåter toxiska, cancerogena, astma- och allergiframkallande samt hormonpåverkande rökgasutsläpp från pellet- och vedeldning i barnens boendemiljöer, förskole-, skol-, fritids- och utelekmiljöer
  2. subventionerar en ökning av ovan nämnda hälsofarliga utsläpp i barnens uppväxtmiljöer genom att ge statliga bidrag till fastighetsägare som byter från husuppvärmningssystem med mycket mindre hälsofarliga utsläpp från oljeuppvärmning och nollutsläpp från eluppvärmning.

Besked önskas också om hur regeringen avser rapportera om det faktum att inte någon barnhälsokonsekvensanalys har gjorts före dessa energipolitiska beslut.

Enligt artikel 44 i FN:s konvention om barnets rättigheter skall rapporter enligt denna artikel ange eventuella förhållanden och svårigheter som påverkar i vilken utsträckning åtagandena enligt denna konvention har uppfyllts. Rapporterna skall även innehålla tillräcklig information för att ge kommittén en god uppfattning om genomförandet av konventionens bestämmelser i det berörda landet.

I artikel 24 i Barnkonventionen erkänns barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa. Konventionsstaterna skall sträva efter att till fullo förverkliga denna rätt och därvid ska de faror och risker som miljöförstöring innebär beaktas. Vidare skall alla effektiva och lämpliga åtgärder vidtas i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa.

I artikel 23 erkänner konventionsstaterna att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.

Enligt artikel 6 skall konventionsstaterna till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling.

Enligt artikel 4 skall konventionsstaterna vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention samt vidta sådana åtgärder med utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser.

Enligt artikel 3 skall barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ.

Enligt artikel 2 skall konventionsstaterna respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets handikapp.


Svar från BARNOMBUDSMANNEN 2001

BO utövar ingen tillsyn över andra myndigheter och ingriper inte heller i enskilda ärenden. Vi föreslår t ex ändringar i lagstiftningen och arbetar för att myndigheter, kommuner och landsting ska använda barnkonventionen som utgångspunkt i sina beslut. Målet är att konventionen och dess avsikter ska finnas med i alla beslut som rör barn.

När det gäller småskalig vedeldning och dess påverkan på barns hälsa vill BO särskilt lyfta fram barnets rättigheter i barnkonventionens artiklar 2,3,4,23 och 24.

BO har också mottagit ett e-brev 2001-06-11 från Astma- och allergiföreningen i Täby och Danderyd rörande samma fråga. I detta brev hänvisas på ett föredömligt sätt till FN:s konvention om barnets rättigheter.
Den information vi fått genom ditt e-brev och Astma- och allergiföreningen i Täby och Danderyd har bidragit till att öka vår kunskap inom det aktuella området och kommer att användas som underlag i vårt opinionsbildande arbete."


Svar från BOVERKET 2001

"Det ni framför är primärt inga Boverksfrågor, varför vi inte har några direkta synpunkter på er skrivelse. Vi har fått den som "orientering" och tar den som sådan.

Att småskalig vedeldning medför olägenheter (framför allt i början av eldningstillfället när rökgastemperaturen är låg) är välkänt. Boverket är alltså medveten om de negativa konsekvenser som utsläpp vid dålig förbränning i samband med enskild uppvärmning medför. Boverket har dock inga befogenheter eller maktmedel att förhindra vedeldning. I strävan att minska beroendet av el för uppvärmning av bebyggelse är det helt klart att alternativ bör väljas med minsta möjliga påverkan på omgivningen, t ex gemensamma lösningar genom fjärrvärme i större och mindre anläggningar och enskilda lösningar genom utvinning av värme från sol, (vind), jord och vatten."


Svar från SOCIALSTYRELSEN 2001

"Socialstyrelsen har under flera års tid, i olika sammanhang, påpekat att småskalig vedeldning, företrädesvis i tätbebyggda områden, är ett problem för många människor och att luftföroreningarna också kan utgöra en hälsorisk.
Socialstyrelsens uppfattning i frågan framgår bland annat av rapporten "Hälsorelaterade miljökvalitetsmål och åtgärder för ekologiskt hållbar utveckling". Även i äldre rapporter och skrifter har detta problem belysts, t ex "Hälsoperspektiv på ekologiskt byggande och boende".

I arbetet med de nya miljömålen hade Socialstyrelsen ett särskilt uppdrag att göra en samlad översyn av vilka hälsorelaterade delmål och åtgärder som behövs för att målen ska kunna uppnås. Socialstyrelsens arbete finns redovisat i den ovan nämnda rapporten.
Under målet Frisk luft tas bland annat upp att det finns behov av en reglering av småskalig vedeldning och öppen eldning av trädgårdsavfall i tätbebyggelse.
En ändring i Miljöbalken skulle kunna innebära att kommunerna ges möjligheter att varaktigt förbjuda vedeldning inom vissa områden och inom vissa områden endast tillåta bästa teknik.
I rapporten påpekas också behovet av ökad information och utbildning i effektiv eldningsteknik och att det sker en teknikutveckling av anläggningar för småskalig vedeldning.

Av den nationella miljöhälsoenkäten som presenteras i "Miljöhälsorapport 2001" framgår att det är en stor del av befolkningen (ungefär var tionde invånare) som är besvärad av luftföroreningar och en av de vanliga källorna är vedeldningsrök. Rapporten ger en beskrivning av kunskapsläget om vilka effekter olika miljöexponeringar ha på människors hälsa. Rapporten har gjort på Socialstyrelsens uppdrag."


Svar från JUSTITIEDEPARTEMENTET 2001

"Arbetet inom Regeringskansliet är fördelat på så sätt att frågan tillhör Miljödepartementets ansvarsområde. Därför gör Justitiedepartementet heller inga uttalanden med anledning av skrivelsen."


Svar från KRISTDEMOKRATERNA 2001

"Låt mig först säga att vi i Kristdemokraterna håller med dig om att småskalig vedeldning medför en hel del hälsovådliga utsläpp såsom VOC, polycykliska aromatiska kolväten och partiklar, som bl.a. kan vara cancerframkallande och luftvägsirriterande. Vi anser att en stor del av orsaken beror på ofullständig förbränning i gamla pannor. Där ett sätt att förbättra situationen är att installera ackumulatortank (anses minska utsläpp med upp till 70%) där sådan saknas, samt att satsa på miljögodkänd panna (anses minska utsläpp med upp till 99%).

Vi tycker också att de utsläppsgränser (som finns inskrivna i de byggregler som Boverket utfärdar/administerar) som gäller nyinstallation av vedpannor mm. i tätorter bör skärpas samt gälla också i glesbygd. Vi stödjer också att kommunerna med hjälp av miljöbalken och kommunala föreskrifter utfärdar tillfälliga förbud mot småskalig vedeldning inom särskilda områden, där fara för människors hälsa föreligger.

Vi kommer fortsättningsvis också att följa utvecklingen för att se så att utsläppen minskar på detta område och om inte se vilka nya åtgärder som kan bli aktuella. Jag hoppas att du med denna korta beskrivning känner att du i större utsträckning vet Kristdemokraternas syn i denna fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor eller synpunkter."


Svar från MILJÖDEPARTEMENTET 2001

"Regeringen är väl medveten om de problem som småskalig vedeldning medför i tätbebyggda områden. I början av maj i år presenterade regeringen propositionen Svenska miljömål delmål och åtgärdsstrategier. Ett av den 15 miljömålen är Frisk luft. Målsättningen är i ett generationsperspektiv att halterna av luftföroreningar inte överskrider riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till personer med överkänslighet och astma. Som ett led för att nå dessa målsättningar bör de regler och utsläppsgränser som gäller för småskalig vedeldning i tätbebyggda områden även gälla glesbygd. Vedeldning regleras närmast i miljöbalken. I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ger den möjlighet för kommunen att meddela föreskrifter om tillfälligt förbud mot småskalig vedeldning med fasta bränslen inom särskilt angivna områden. Vissa kommuner har gett bidrag till privatpersoner för inköp av ackumulatortank med hjälp av statliga medel från det lokala investeringsprogrammet. Varje nyinstallation ska sedan flera år vara typgodkänd. Som ni mycket riktigt skriver spelar det en stor roll hur vedeldningen sköts. Många miljöförvaltningen anordnar kurser och sprider information på annat sätt. Uppstår trots detta miljöproblem för de kringboende är miljönämnden i respektive kommun den instans som de kan vända sig till."


Svar från HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS Riksförbund 2001

"Vi delar er uppfattning om att det är viktigt med information och upplysning om hälsokonsekvenser kring småskalig vedeldning. Kunskap ger underlag för debatt och diskussion och kan leda till beslut som underlättar för människor att bibehålla och förbättra sin hälsa. Många människor sätter miljöfaktorer i samband med olika allmänna besvär. Exempel på sådana är buller, luftföroreningar både inom- och utomhus, radon i våra bostäder och mycket annat. Viktigt för folkhälsan är också livsstil och beteendemönster. Kost, motion, tobaks- och alkoholvanor har stor betydelse för hälsoutvecklingen i Sverige. Vi verkar på många olika sätt för att tillvarata de hjärt- och lungsjukas intressen. För oss är förebyggande åtgärder och rehabilitering viktiga insatser. I det arbetet kommer vi även att följa frågan om småskalig vedeldning."


Svar från HANDIKAPPOMBUDSMANNEN 2002

"Handikappombudsmannen (HO) är en statlig myndighet som bevakar frågor som angår rättigheter och intressen för personer med funktionshinder. Enligt FN:s standardregler ska staterna införa handlingsprogram som gör den fysiska miljön tillgänglig för personer med funktionshinder, oavsett vilka eller hur stora funktionshinderna är (regel 5).

Staterna ska ha fortlöpande kontakt med handikapporganisationerna och säkerställa att de kan delta i utformningen av den allmänna politiken. Staterna ska erkänna handikapporganisationernas rådgivande roll när det gäller att fatta beslut i handikappfrågor (regel 18).

Det är HO:s uppfattning att de behov som personer med allergier, astma eller annan överkänslighet har ska beaktas i samma utsträckning som staten beaktar behoven för personer med andra funktionshinder.

HO har uppmärksammat de problem som ni beskriver i ert brev och är medveten om den intressekonflikt som uppstår. Detta kommer att beaktas i HO:s vidare arbete.

Astma- och Allergiförbundet har fått i uppgift att utarbeta en nationella handlingsplan för arbetet med astma och allergier. Dit kan ni även vända er med era synpunkter."


Svar från MILJÖDEPARTEMENTET, Lena Sommestad 2003


Hälso- och miljöproblemen vid småskalig vedeldning utgörs dels av bebyggelsens täthet, topografi eller andra förhållanden, dels problem för närboende som hanteras i enskilda ärenden, dels ett storskaligt miljöproblem på grund av stora utsläpp av bl.a. flyktiga organiska ämnen (VOC). För att åtgärda dessa olika problem kan olika förändringar av regelverket behöva göras.

Jag anser dock att de bestämmelser som finns i Miljöbalken är fullt tillräckliga för att komma tillrätta med klagomål i enskilda ärenden. För att få en så samstämmig rättstillämpnig som möjligt tas informationsmaterial och annan vägledning fram av bl.a. Naturvårdsverket. …

Ett första steg för att få ned utsläppen från vedeldning är att undvika försäljning och installation av icke miljögodkända vedpannor och lokaleldstäder i hela landet. Därmed skulle de gamla pannorna med höga utsläpp på sikt bytas ut mot moderna pannor med betydligt lägre utsläpp.
Regeringen har därför i Miljömålspropositionen 2000/01:130 tagit upp att utsläppskraven i byggreglerna bör kompletteras och gälla även utanför tätort. Boverket är den ansvariga myndigheten för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
Detta innebär bl.a. att Boverket har till uppgift att ge en samlad redovisning av måluppfyllelsen och föreslå kompletterande insatser. Boverkets regleringsbrev för 2003 innehåller också mål om att god kvalitet i byggandet skall främjas genom utveckling av verifierbara funktionskrav i Boverkets föreskrifter och allmänna råd.
Här finns också krav på återrapportering till regeringen om hur detta arbete fortskrider samt krav på en tidsplan för det fortsatta arbetet.

När det gäller behov av övriga förändringar av bygglagstiftningen finns en kommitté som skall se över plan- och bygglagen (Dir. 2002:97). Ett av kommitténs övergripande mål är att stärka plan- och bygglagstiftningens roll som ett instrument for hållbar utveckling. Kommittén kan även komma att tydliggöra hur detaljplan, områdesbestämmelser och översiktsplan kan utnyttjas för att förebygga olägenheter.

I övrigt kommer vi att ta del av en utredning som inväntas inom kort från Energimyndigheten med förslag till förändrat regelverk för småskalig vedeldning samt noga följa pågående utredningar och vid behov överväga ytterligare reglering.

Utöver lagstiftning är information och vägledning till vedeldare och boende i områden med problem mycket viktigt. Det har ju en mycket stor betydelse hur man eldar, vilken typ av utrustning man har, att installation av eldstad och i vissa fall ackumulatortank sker på ett korrekt sätt. Dessutom har det stor betydelse vad man eldar, veden skall vara torr och förvaras under tak eller dylikt. Kommunernas vedpolicys är mycket värdefulla då man genom rekommendationer kan komma långt i att t.ex. förhindra olämplig nylokalisering av eldstäder.

Med vänliga hälsningar
Lena Sommestad


Svar från HÄLSOMINISTER Morgan Johansson 2003


Tack för Ditt brev om vedeldning I tätbebyggda områden.
Det är ett viktigt hälsoproblem som Du tar upp och som också uppmärksammades av den nationella folkhälsokommitten (SOU 2000:1).
De framhöll bl.a. "Tillgången till frisk luft är en väsentlig naturresurs som är av stor betydelse för folkhälsan.

De två stora globala miljöhoten är utsläppen av koldioxid från förbränning av fossila bränslen och utsläppen av främst freoner. De ger upphov till växthuseffekten och påskyndar uttunningen av det skyddande ozonskiktet.

Hälsoriskerna med luftföroreningar är I hög grad ett tätortsproblem med många lokala källor som trafiken, energiförsörjning, uppvärmning och industriell verksamhet. Vedeldning är en annan viktig källa till hälsofarliga föroreningar i luften."
Det är därför bra ur folkhälsosynpunkt att ett av miljökvalitetsmålen just är "Frisk luft". Miljöministern och jag har således ett gemensamt intresse av att motverka hälsoriskerna vid uppvärmning av våra bostäder.

Vedeldning regleras närmast I Miljöbalken, där det i förordningen (1998:99) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står: "Om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer, får kommunen meddela föreskrifter om tillfälligt förbud mot småskalig eldning med fasta bränslen inom särskilt angivna områden."

Vissa kommuner har givit bidrag till privatpersoner för inköp av ackumulatortank med hjälp av statliga medel från det lokala investeringsprogrammet (för ett ekologiskt hållbart samhälle). Varje nyinstallation inom tätort skall sedan flera år vara "Miljögodkänd" dvs. klara utsläppskraven i Boverkets föreskrifter (Byggnormen). Mycket viktigt är förstås att handhavandet är riktigt; att eldning endast sker med torr ved och att tillräckligt med syre får tillträde för fullständig förbränning. Många miljöförvaltningar anordnar kurser och sprider information på annat sätt.

Uppstår trots detta miljöproblem för de kringboende är miljönämnden i respektive kommun den instans som de kan vända sig till.

Med vänlig hälsning
Morgan Johansson


Svar från STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT 2003

"FHI medverkar också i mindre grupper. Ett exempel är Energimyndighetens styrgrupp för forskningsprogrammet "Utsläpp och luftkvalitet". Här ingår också forskning om "Biobränsle, Hälsa och Miljö". Målsättningen med den senare har varit att beskriva hur användningen av biobränsle påverkar utsläpp, luftkvalitet och hälsa samt hur dessa faktorer påverkas av framtida ökad biobränsleanvändning och teknikutveckling. Planeringshjälpmedel för kommunerna har tagits fram, t ex Plats för eldning och Eldning med fasta biobränslen i småhus. I styrgruppen har FHI och Socialstyrelsen i uppgift att bevaka att hälsoeffekter tas upp och värderas. Resultaten från projekt som ingår i programmet kommer att presenteras i form av skrifter, som beräknas bli klara till hösten."


Svar från BOVERKET 2003

"I dagsläget ställer de föreskrifter som finns i BBR de hårdaste kraven på byggnader med fastbränsleanordningar inom tätort. Boverket arbetar med att revidera BBR. På vilket sätt en ändring av de aktuella avsnitten kommer att ske är inte klart, eventuellt kan ändringarna komma att ske så att de utsläppskrav som gäller inom tätort också kommer gälla utanför tätort. Något beslut finns ännu inte i frågan. Även en europaharmonisering av kraven på fastbränsleanläggningar kommer att beaktas. Bygglagstiftningen med förordningar och föreskrifter ger förutsättningarna för att man bygger och installerar rätt. Men sedan måste man också elda rätt. Handhavandet av eldningsutrustning spelar stor roll för ett bra resultat. Även om man uppfyller kraven enligt BBR så kan miljö- och hälsoskyddsnämnden med stöd av miljöbalken och tillhörande förordningar ingripa under bruksskedet om det uppstår olägenheter för människors hälsa."


Svar från BARNOMBUDSMANNEN 2003

"Tack för ditt e-postbrev med information och frågor kring barnombudsmannens insatser om vedrök. Barnombudsmannen har sedan en tid tillbaka inte huvudansvaret för frågor om barnsäkerhet. Huvudansvaret för dessa frågor ligger på den barnsäkerhetsdelegation som regeringen skapat. Jag delar dock din oro kring barns ökade allergiska besvär och att vi måste verka för att ta reda på orsakerna och sambanden till detta. Jag har dock begränsade kunskaper kring vedeldningens betydelse för dessa ökade besvär. För närvarande tillhör inte detta något av våra prioriterade områden.


Svar från SOCIALSTYRELSEN 2003

"Socialstyrelsen är av den uppfattningen att orsakssambandet mellan vedeldningsrök och människors ohälsa är väl känt. Hur snabbt utfasningen av vedeldning med äldre, icke miljögodkänd teknik kommer att ske är en politisk prioritering."


Svar från Departementssekreterare Gisela Köthnig 2003


Regeringen har givit Naturvårdsverket i uppdrag att klargöra problematiken med småskalig vedeldning ett antal gånger, senast 1998. Dessutom bedrivs en omfattande forskning inom ramen för Energimyndighetens forskningsprogram.
Precis som ni tar upp har det visats att vedeldningen kan ge upphov till allvarliga miljö- och hälsoproblem."
"Miljökvalitetsmålet Frisk luft innebär att utsläppen av bl.a. VOC (flyktiga organiska kolväten) måste minska. Eftersom en av de stora källorna till VOC är småskalig vedeldning krävs åtgärder här.
För att uppnå målet Begränsad klimatpåverkan krävs en ökad användning av biobränsle.
I första hand bör biobränsle användas i stora förbränningsanläggningar med god rening som levererar värme och el. Om fjärrvärme inte är ett alternativ kan s.k. närvärme som kan försörja en mindre samling med bebyggelse bli aktuellt. Om inga av dessa alternativ är aktuella kan enskild uppvärmning med biobränsle (ved, pellet) vara en lösning under förutsättning att modern "miljögodkänd" teknik används. I de allra mest tätbebyggda områdena är det dock inte lämpligt med småskalig vedeldning då det har visat sig att även moderna installationer kan ge upphov till olägenheter för närboende bl.a. beroende på topografi och väderleksförhållanden."
"I och med miljöbalkens införande fick vi också miljökvalitetsnormer (MKN), ett nytt verktyg i miljöarbetet. Förordningen om miljökvalitetsnormer (2001:527) innehåller normer för bl.a. partiklar som skall gälla från 1 januari 2005. För att klara denna norm kommer åtgärder att krävas i vissa områden. Då vedeldning är en betydande källa för partiklar kan åtgärder komma att behövas även här."
"Miljöbalken innehåller även andra bestämmelser som gäller miljöfarlig verksamhet, vilket omfattar bl.a. vedeldning.
Det finns dels bestämmelser som riktar sig till utövaren av den miljöfarliga verksamheten d.v.s. vedeldaren och som kan användas I det enskilda fallet när olägenhet kan konstateras, dels bestämmelser om att kommunen kan meddela lokala föreskrifter med tillfälligt förbud mot vedeldning i särskilt angivna områden. I Boverkets föreskrifter finns utsläppskrav på nyinstallation av eldstäder inom tätort. Det finns alltså ett omfattande regelverk som det i vissa delar finns behov av att förbättra. Redan idag kan sägas att departementet kommer att ta upp frågan om möjligheter att ändra lagstiftningen i syfte att minska luftutsläppen för övervägande. Inom kort väntas en utredning från Energimyndigheten med förslag till förändringar av reglerna som departementet ska ta del av."
"Utöver lagstiftning är information och vägledning till vedeldare och boende i områden med problem mycket viktigt.
Det har ju en mycket stor betydelse hur man eldar, vilken typ av utrustning man har, att installation av eldstad och i vissa fall ackumulatortank sker på ett korrekt sätt.
Dessutom har det stor betydelse vad man eldar, veden skall vara torr och förvaras under tak eller dylikt.
Kommunernas vedpolicys är mycket värdefulla då man genom rekommendationer kan komma långt i att t.ex. förhindra olämplig nylokalisering av eldstäder."

Vänlig hälsning
Gisela Köthnig


Svar från NATURVÅRDSVERKET 2003


Tack för brevet om hälsoproblematiken med vedeldning.
Du tar i brevet upp de hälsoproblem som är förknippade med småskalig vedeldning. Naturvårdsverket är väl medvetet om de problem som du pekar på. Utsläppen från småskalig vedeldning är allvarliga och åtgärder för att minska dessa utsläpp är viktiga.

Ett första steg är att undvika försäljning och installation av icke miljögodkända vedpannor och lokaleldstäder i hela landet. Därmed skulle de gamla pannorna med höga utsläpp på sikt bytas ut mot moderna pannor med betydligt lägre utsläpp.
Det är därför angeläget att utsläppskraven i byggreglerna kompletteras till att gälla även utanför tätort.
Regeringen tog upp detta i Miljömålspropositionen.

Uppvärmning av bostäder med förnyelsebara energikällor är en viktig del i omställningsarbetet till ett ekonomiskt och ekologiskt energisystem. Vid småskalig förbränning av biobränslen är det dock en förutsättning att det sker i anläggningar med modern teknik med effektiv förbränning för att få dels ett effektivt utnyttjande av resursen biobränsle och dels så låga utsläpp som möjligt. Där det är möjligt bör i första hand fjärrvärme komma i fråga.

Naturvårdsverket har sedan början på 1980-talet utrett miljö- och hälsoproblem orsakade av småskalig vedeldning samt möjliga åtgärder för att komma till rätta med dessa problem. Tre uppdrag från regeringen har redovisats i rapporter år 1993, 1996 och 1998.

Det finns idag på marknaden modern teknik för såväl ved som pellets med mycket bra prestanda och låga utsläpp.
Det är naturligtvis önskvärt att enbart sådana anläggningar installeras även utanför tätort.

Boverket är den ansvariga myndigheten för miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö". Regeringen följer Boverkets arbete och kommer vid behov överväga ytterligare reglering, som framgår av bifogade skrivelser från miljöministern till Per Kågeson och till riksdagen om småskalig vedeldning. …


Svar från ENERGIMYNDIGHETEN

Ang. skrivelse om barns miljö och hälsa.

Frisk Luft – Nu! har genom X begärt besked om vilka åtgärder Energimyndigheten avser att vidta för att uppfylla Sveriges åtagande att ge barnen en hälsosam uppväxtmiljö. När kommer Energimyndigheten vidta de åtgärder som krävs för att undanröja de hälsofarliga utsläpp och eliminera den ohälsa som vedeldning och annan fastbränsleeldning inom tätbebyggda områden orsakar?

Energimyndigheten stöder forskning som syftar till att ta fram underlag om vedeldningens utsläpp, spridning och hälsopåverkan, inom ett forskningsprogram Utsläpp och luftkvalietet och då särskilt inom ramprojektet Biobränsle-Hälsa-Miljö, BHM. Till stöd för Energimyndigheten vid val av vilka projekt som ska ges stöd finns styrgrupper. I styrgruppen för forskningsprogrammet Utsläpp och luftkvalitet deltar representanter för Boverket, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Stockholms läns landsting, Svenska kommunförbundet och Svenskt näringsliv.

Forskningsprogrammet Utsläpp och luftkvalitet startade år 2000. Syftet med insatserna inom programmet har varit att på olika sätt stärka kunskapen om förbränning samt utveckla metoder och verktyg för att bättre kunna mäta, utvärdera utsläpp av hälsoskadliga ämnen i luften vid förgasning och förbränning i små anläggningar <10 MW. Kunskapen och mätverktygen ska vara till nytta vid t.ex. kommunernas fysiska planering för att kunna värna om god luftkvalitet i bebyggd miljö, en central fråga för människors hälsa.

Forskningsresultaten redovisades vid en Workshop på Energimyndigheten den 15 oktober 2003. Deltagarna hade vid grupparbeten möjlighet att framföra önskemål om inriktning på Energimyndighetens stöd till fortsatt forskning inom området eller till hur implementering av den framtagna kunskapen bäst genomförs. Frisk Luft – Nu! hade en representant som deltog i Workshopen.

Frisk Luft – Nu! deltar även i andra projekt inom Utsläpp och luftkvalitet såsom remissinstans och genom att delta i seminarier. Energimyndigheten ser denna möjlighet till dialog som mycket viktig.

Resultaten från forskningen inom ramprojektet BHM visar att, vid tillfällen då inversion råder, finns risk att olägenheter uppstår i närområdet till utsläpp från vedeldning med dålig teknik, t.ex. en gammal vedpanna som ej är ansluten till en ackumulatortank. Det finns vid dessa inversionstillfällen risk för att den miljökvalitetsnorm för partiklar som ska gälla år 2005 kommer att överskridas.

Genom att berörda myndigheter deltar i arbetet inom forskningsprogrammet Utsläpp och luftkvalitet sker en direkt spridning av informationen om resultaten från forskningen till dem som handlägger aktuella frågor.

När alla forskningsresultat föreligger kommer Energimyndigheten att på olika sätt verka för att det skapas förutsättningar för att komma tillrätta med dålig vedeldning som förorsakar olägenhet.

Med vänlig hälsning
Thomas Korsfeldt


Svar från CENTERPARTIET

Centern är FÖR vedeldning!

Utsläppskraven anser jag vara det som är det väsentliga och skall ställas högt, men inte att utesluta en specifik uppvärmnings-anläggning som Boverket gör med undanflykter som att kräva automatiserad matning.
Nya vedpannor, som det handlar om vid konverteringsbidrag, har mycket bra rening och vi är för vedeldning.
Förbundsordförande Centerkvinnorna
Centerkvinnorna - Sveriges största politiska kvinnorförbund


Svar från MILJÖPARTIET, hösten 2006 (före valet)

Nya pelletspannor har rökgasrening, det stora problemet är gamla vedpannor. Vi arbetar hårt för att få bort sådan småskalig vedeldning i tätbebyggda områden, eftersom det orsakar cancer. Tyvärr kan vi inte styra helt över energipolitiken.

Vi vill avskaffa oljepannor för att barnen ska ha en framtid utan enorma klimatförändringar. Vi vill minska elvärmen, för att barnen inte ska behöva ta hand om vårt kärnkraftsavfall som vi själva inte vet vad vi ska göra med och som är en enormt stor hälsorisk (betydligt större än vedeldning i det långa loppet).

Vänligen,
Maria Wetterstrand


Svar från MONA SAHLIN 2006

Tack för dina brev med frågor kring vad regeringen gör för att förhindra att människor blir sjuka av luftföroreningar. Jag beklagar att ett svar har dröjt.

Jag vill börja med att poängtera att jag delar din oro för partikelutsläpp och andra luftföroreningar som medför negativa effekter på människa och miljö. Det är därför det för närvarande pågår ett arbete med att se över de generella utsläppskrav som gäller för vedpannor.

Regeringens politik för en renare luft bygger på miljömålet "Frisk luft" och har som övergripande syfte att luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. I miljömåls-propositionen i våras aviserade regeringen sin avsikt att utöka kommunernas möjlighet att meddela lokala föreskrifter för att komma till rätta med utsläppen från småskalig fastbränsleeldning, och då framför allt vedeldning. Regeringen avser därför att ändra förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. De kommuner som har lokala problem till följd av småskalig fastbränsleeldning ska genom ändringen kunna meddela lokala föreskrifter om utsläppskrav inom särskilt angivna områden. Ändringen i förordningen kan också innebära krav på installation av ackumulatortank, eller annan utrustning som ger motsvarande minskning av utsläpp till luften.

Biobränslen har en central roll i omställningen av det svenska energisystemet. För att omställningen till ett hållbart energisystem ska vara trovärdig också ur ett hälsoperspektiv är det avgörande att främja den mest effektiva och rena bioenergitekniken. I dag har utvecklingen av den storskaliga bioenergitekniken kommit längre än den småskaliga. Energimyndigheten har därför fått i uppdrag från regeringen att bland annat följa och stödja utvecklingen av tekniken för småskalig biobränsleeldning. I takt med teknikutvecklingen är det nödvändigt att återkommande pröva vilka energislag som bäst uppfyller de krav och mål som en modern miljö- och hälsoskyddsanpassad energipolitik stället.

I slutet av juni deltog Lena Sommestad, som är miljöminister, på ett miljöministermöte i Luxemburg där den viktigaste frågan för svensk del var det nya direktivet till luftkvalitet. Direktivet innehåller förenklingar av tidigare direktiv och nya bestämmelser om småpartiklar och är mycket viktigt om vi ska kunna ta de krafttag som är nödvändiga för att förbättra luftkvaliteten i Europa.

Med vänlig hälsning
Mona Sahlin2010 Frisk Luft – Nu!
Första sidan
Om Nätverket
Nyheter
Vad finns i röken?
Hälso- och miljöpåverkan
Lagar, regelverk
Forskning, artiklar
Vad gör myndigheter, kommuner o d
Så här gör du om du blir störd av rök
Goda exempel
Brev
Länkar
Broschyrer
Kontakta oss